REKLAMA

Gospodarka, Wasze sprawy

Jednolite Pliki Kontrolne

Opublikowano 19 stycznia 2018, autor: nadesłane

Od stycznia mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku VAT, zobowiązani są przekazywać szczegółowe informacje o zakupach i sprzedaży w formie jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie.

Kto zobowiązany jest składać JPK_VAT?

Wszyscy podatnicy podatku VAT, z wyjątkiem tych, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od tego podatku.

W jakim terminie podatnicy zobowiązani są do składania JPK_VAT?

Jednolite pliki kontrolne wszyscy podatnicy ? również ci, którzy rozliczają się kwartalnie – muszą wysyłać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek przesłania raportu. Raport za styczeń należy wysłać do 26 lutego. Pliki wysyłamy wyłącznie w formie elektronicznej.

Czy w związku z miesięcznym raportowaniem plików JPK_VAT deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) można nadal składać za okresy kwartalne?

Tak. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

Czy muszę zakupić osobny program komputerowy dla dokonywania rozliczeń JPK?

Na rynku są dostępne programy księgowe, za pomocą których można rozliczać Jednolite Pliki Kontrolne, podatnicy mogą też skorzystać z bezpłatnych programów Ministerstwa Finansów. Na stronie www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk dostępny jest program e-Mikrofirma.

Czy JPK_VAT powinien zgadzać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT.

Czy podatnik, który składa „zerową” deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

Tak, w takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałe pozycje należy pozostawić puste.

Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury, faktura po fakturze.

W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK_VAT (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane).

Czy za niezłożenie JPK_VAT grożą kary?

Tak, niezłożenie lub nieterminowe złożenie JPK_VAT zagrożone jest karą grzywny, podobnie jak w przypadku niezłożenia innych dokumentów podatkowych. Warto zatem już dzisiaj rozpocząć obsługę systemu umożliwiającego sporządzenie i przekazanie JPK.

 

Napisz komentarz »